Regulamin

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu cateringcebulka.pl oraz zasady zamawiania dań gotowych i ich dostawy poprzez serwis internetowy – CEBULKA CATERING.
 2. Właścicielem serwisu CEBULKA CATERING i domeny cateringcebulka.pl jest Black Monkey sp. z o. o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.
 3. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
 • CEBULKA CATERING – prowadzona przez administratora w języku polskim platforma on-line funkcjonująca pod adresem cateringcebulka.pl;
 • Sprzedawca, Usługodawca – Black Monkey sp. z o. o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.
 • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem cateringcebulka.pl oraz wszelkie jej podstrony.
 • Produkt – dostępna w CEBULKA CATERING rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 • Pakiet - wybrana przez Użytkownika podstawowa opcja korzystania z CEBULKA CATERING, od której zależy sposób rozliczeń, ceny Produktów i inne funkcje CEBULKA CATERING, szczegółowo opisane w opisach Pakietów.
 • Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Użytkownikiem, a Sprzedawcą za pośrednictwem CEBULKA CATERING.
 • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do serwisu CEBULKA CATERING oraz organizacja w/w czynności w jej obrębie, w tym obsługa płatności i obsługa klienta. 
 • Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez pełną rejestrację w serwisie CEBULKA CATERING posiada aktywne Konto Użytkownika;
 • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem CEBULKA CATERING czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności.
 • Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika w portalu CEBULKA CATERING, umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez serwis CEBULKA CATERING oraz składanie Zamówień;
 • Zamówienie – dokonanie przez Użytkownika zlecenia wykonania i dowozu w miejsce wskazane przez Użytkownika gotowych posiłków lub dań dietetycznych w zakresie i czasie wskazanym przez Użytkownika. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość;
 • Rachunek - indywidualny rachunek Użytkownika prowadzony on-line przez Usługodawcę, dostępny poprzez Konto Użytkownika, który służy do dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą.
 • Dzień dostawy – dzień, w którym gotowe posiłki lub dania dietetyczne dowożone są do Użytkownika.
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej cateringcebulka.pl;
 1. Szczegółowe informacje o Produktach znajdują się na stronie internetowej cateringcebulka.pl, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: pomoc@cateringcebulka.pl.
 2. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@cateringcebulka.pl.

§2.
Usługi świadczone poprzez serwis CEBULKA CATERING

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do serwisu CEBULKA CATERING on-line. Poprzez serwis CEBULKA CATERING Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
 3. System dokonywania i modyfikacji Zamówień;
 4. System przeglądania Produktów i Pakietów;
 5. System rozliczania Użytkowników;
 6. Konta Użytkowników;
 7. Wybór i zmiana Pakietu;
 8. Wybór i zmiana dostawcy Produktów;
 9. Newsletter.
 10. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, z wyłączeniem Usługi Newslettera następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie CEBULKA CATERING. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w niniejszym regulaminie.
 11. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez serwis CEBULKA CATERING. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: pomoc@cateringcebulka.pl.
 12. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie każdej z Usług, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem postanowień § 7 i § 8, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

§3.
Rejestracja w serwisie CEBULKA CATERING

 1. Użytkownicy dokonują w CEBULKA CATERING rejestracji kont indywidualnych.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Użytkownikom korzystanie z Usług świadczonych poprzez serwis CEBULKA CATERING.
 3. Rejestracji w serwisie CEBULKA CATERING dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym podaje się następujące dane lub dokonuje się następujących wyborów:
 • adres e-mail,
 • płeć,
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • wybraną kaloryczność posiłków w jednym dniu albo dane dotyczące stylu życia, wagi i wzrostu,
 • rodzaj wykonywanej pracy zawodowej,
 • preferowany rozmiar posiłków,
 • wybrane wykluczenia w diecie,
 • rodzaj diety,
 • adres dostawy,
 • wybór firmy przewozowej,
 • kod rabatowy,
 • akceptacja regulaminu.
 1. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Usługodawca wysyła do Użytkownika, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji i link aktywacyjny. Konto Użytkownika zostaje zarejestrowane po potwierdzeniu chęci jego założenia poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail. 
 2. Po kliknięciu w link aktywacyjny Użytkownik zostaje przeniesiony do strony www, która umożliwi ukończenie pełnej rejestracji.
 3. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 4. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika indywidualnego za pomocą automatu.
 5. Dokonania rejestracji Konta i późniejszych działań w ramach serwisu CEBULKA CATERING w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika lub posiadające stosowne uprawnienie.
 6. Osoba upoważniona do reprezentacji Użytkownika jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do wykonywania w imieniu Użytkownika czynności określonych w niniejszym regulaminie.
 7. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta Użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Użytkownika, następcy prawni Użytkownika lub jego opiekuni prawni winni niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zaistniałych okolicznościach.
 9. Konto Użytkownika zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z serwisu CEBULKA CATERING, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.

§4.
Ogólne zasady korzystania z serwisu CEBULKA CATERING

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych w serwisie CEBULKA CATERING Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszych dostępnych wersjach);
  4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, serwisu CEBULKA CATERING oraz osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów serwisu CEBULKA CATERING zgodnie z celem serwisu;
  2. przestrzegania zasad prawa polskiego,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, serwisu CEBULKA CATERING i osób trzecich.
 5. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w serwisie CEBULKA CATERING treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 6. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.
 7. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane przez Usługodawcę.

§5.
Zasady składania Zamówień

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Wszystkie ceny Produktów w serwisie CEBULKA CATERING są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 3. Zamówienie Produktu może zostać dokonane za pomocą Strony internetowej z wykorzystaniem formularza zamówienia. Nie jest możliwe dokonywanie Zamówień w serwisie CEBULKA CATERING drogą telefoniczną ani e-mailową.
 4. Aby dokonać Zamówienia Użytkownik musi prawidłowo wykonać kroki określone na Stronie internetowej i podać dane oraz informacje, które są tam wymagane. Użytkownik dokonuje konfiguracji harmonogramu zamówień Produktów w sposób określony w panelu serwisu CEBULKA CATERING.
 5. Użytkownik jest obowiązany potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem Zamówienia.
 6. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Użytkownika o złożeniu Zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Zamówienie musi zostać zakończone poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”.
 8. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”., z zastrzeżeniem ust. 10.
 9. Z momentem zawarcia umowy Usługodawca automatycznie pobiera z Rachunku Użytkownika kwotę w wysokości ceny Produktu. Cena Produktu zależy od jego wartości i jest ustalana przez Usługodawcę w zależności od wartości rynkowej surowców i kosztów wytworzenia Produktu. Aktualne ceny Produktów zawsze dostępne są w Serwisie przed zawarciem każdej Umowy.
 10. Umowa obejmuje dostawę posiłków na okres jednego dnia kalendarzowego. W przypadku złożenia zamówienia na dostawę posiłków na okres dłuższy niż jeden dzień kalendarzowy, między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy odrębnie dla każdego dnia dostawy. W przypadku odpisanym w zdaniu poprzedzającym do zawarcia każdej z umów objętych zamówieniem dochodzi na 60 h przed dniem dostawy. 
 11. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na Stronie internetowej
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym CEBULKA CATERING
  3. wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej

§6.
Realizacja Zamówienia

 1. W Koncie Użytkownika Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji harmonogramu realizacji Zamówienia. Użytkownik może edytować pojedynczy dzień realizacji Zamówienia. 
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru dań na każdy dzień realizacji Zamówienia, z dań dostępnych w serwisie CEBULKA CATERING, skategoryzowanych według grup cenowych. Użytkownik wybiera następujące parametry:
 • rodzaj dania,
 • kaloryczność dania,
 • typ dania (np. śniadanie, podwieczorek, obiad, kolacja),
 • szczególna specyfika (np. bezglutenowe, bez laktozy).
 1. Użytkownik może edytować ogólne preferencje żywieniowe co do dni tygodnia, weekendów, świąt. Użytkownik może edytować preferencje żywieniowe dotyczące: wykluczeń, rodzaju diety, powtarzalności dań w ciągu jednego dnia, powtarzania tych samych dań w menu, dopasowania do typu posiłków. Użytkownik może również oznaczyć widełki cenowe dla danego dnia dostaw posiłków.
 2. Użytkownik ma możliwość wstrzymania realizacji Zamówienia poprzez wskazanie daty początku wstrzymania realizacji Zamówienia i jego wznowienia.
 3. Wszelkie zmiany dokonane przez Użytkownika w Zamówieniu obowiązują najwcześniej po upływie 60 h od ich zatwierdzenia.
 4. Dostawę Produktów realizuje wybrany przez Użytkownika dostawca, który jest podwykonawcą Sprzedawcy.

§7.
Rachunek i rozliczenia Użytkowników z serwisem CEBULKA CATERING

 1. Rachunek jest indywidualnym rachunkiem Użytkownika, na którym zbierane są środki Użytkownika, którymi może dysponować w serwisie CEBULKA CATERING. Na saldo Użytkownika składają się środki bezpośrednio przez Użytkownika wpłacone na Rachunek lub wpłacone na Rachunek wskutek pobrania z podpiętej karty kredytowej.
 2. Walutą Rachunku jest polski złoty (w panelu Użytkownika widnieje waluta BONUS, która przeliczana jest w proporcji 1:1 z polskiego złotego).
 3. Użytkownicy mogą wpłacać środki na rachunek w następujący sposób: 

- za pomocą systemu tpay,

- dokonując przelewu z rachunku bankowego,

- podpinając kartę kredytową.

 1. Zasady korzystania z w/w systemów płatności są określone przez dostawców w/w usług.
 2. Usługodawca, podczas pobierania należności za Zamówienie, w pierwszej kolejności pobiera dostępne na Rachunku środki wpłacone przez Użytkownika, a w następnej kolejności (po wyczerpaniu środków wpłaconych) pobiera środki pochodzące z bonusów i voucherów uzyskanych przez Użytkownika, w sposób określony w serwisie CEBULKA CATERING, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ust. 6. 
 3. Zapłata ceny za złożone zamówienie wyłącznie przy użyciu bonusów lub voucherów uzyskanych przez Użytkownika nie jest możliwa. W przypadku zapłaty ceny za zamówienie przy użyciu bonusów minimalna wysokość kwoty pobieranej ze środków wpłaconych przez Użytkownika wynosi 0,01 zł.
 4. W celu zapewnienia możliwości użycia w ramach zapłaty za zamówienie bonusów i voucherów, Usługodawca zabezpiecza (blokuje) na Rachunku Użytkownika kwotę 1 zł pochodzącą ze środków wpłaconych przez Użytkownika. Zwolnienie zabezpieczonej kwoty może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w ust. 9 i 10.
 5. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku w drodze dokonania uprzednich wpłat na Rachunek na żądanie Użytkownika nie jest możliwa. Niniejszy ustęp nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami niebędącymi przedsiębiorcami. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po umotywowanym wniosku Użytkownika, Usługodawca może wypłacić środki zgromadzone na Rachunku. Wypłata ta następuje na podstawie korekty faktury VAT, w terminie 14 dni od daty odbioru przez Usługodawcę podpisanej faktury korygującej.
 6. Zwrot środków na rzecz Użytkowników będących Konsumentami niebędącymi przedsiębiorcami jest dokonywany niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę stosownego żądania, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 7. Usługodawca automatycznie zwraca wpłacone i niewykorzystane przez Użytkownika kwoty, po upływie roku kalendarzowego od daty ich wpłaty.
 8. Środki zgromadzone na Rachunku w wyniku uzyskanych przez Użytkownika bonusów nie podlegają wypłacie, a jedynie mogą zostać zwydatkowane poprzez serwis CEBULKA CATERING.
 9. Każda Umowa Sprzedaży na rzecz Konsumenta niebędącego przedsiębiorcą będzie potwierdzona dowodem zakupu (paragon), który będzie udostępniany Klientowi w siedzibie Sprzedawcy.
 10. Zapłata przy użyciu BONUSÓW przyznanych użytkownikowi w drodze bonusu stanowi rabat kwotowy, którego wykorzystanie skutkuje pomniejszeniem ceny towaru lub usługi w momencie sprzedaży o określoną kwotę pieniężną ustaloną zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2.
  1. Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie kwot z jego karty kredytowej w dniu comiesięcznego pobierania kwoty minimalnej oraz w momencie zawarcia każdej Umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  2. Środki wpłacone przez Użytkownika mogą zostać wydane na dowolne Produkty w serwisie CEBULKA CATERING.
  3. Usługodawca jest uprawniony do umożliwienia Użytkownikom korzystania z różnego rodzaju kodów rabatowych, które mogą między innymi rabatować wartość Produktów albo dodawać do wpłacanej kwoty dowolną wartość BONUSÓW, o których mowa w ust. 13. Rozliczenie BONUSÓW następuje w sposób określony w niniejszym paragrafie.

  §8.
  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami.
  2. Zgodnie z art. 38 punkt 12 Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w zakresie gastronomii, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

  §9.
  Umowy zawierane z przedsiębiorcami niebędącymi Konsumentami

  1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami niebędącymi Konsumentami.
  2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
  3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami a Usługodawcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Dla wszelkich sporów wynikających z umowy między Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami a Usługodawcą właściwe jest prawo polskie i jurysdykcja polskich sądów. 
  4. Strony wyłączają możliwość wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o treści Zamówienia. 
  5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy, powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie realizacji Zamówienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem, a Użytkownikowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

  §10.
  Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z CEBULKA CATERING

  1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do serwisu CEBULKA CATERING.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Użytkowników;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia CEBULKA CATERING i Usługi;
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania CEBULKA CATERING;
  • wady danych wprowadzonych do CEBULKA CATERING przez Użytkowników.
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  • niemożności korzystania z CEBULKA CATERING,
  • korzystania z CEBULKA CATERING,
  • braku dostępu do CEBULKA CATERING, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w CEBULKA CATERING,
  • błędu w funkcjonowaniu CEBULKA CATERING,
  • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
  • oddziaływania osób trzecich,
  • usunięcia Konta.
  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do serwisu CEBULKA CATERING wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają 7. Użytkownikowi korzystanie z serwisu CEBULKA CATERING i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
  4. W przypadku zawiadomienia o dostępie do serwisu CEBULKA CATERING osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
  5. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w CEBULKA CATERING, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu CEBULKA CATERING, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.
  7. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i CEBULKA CATERING, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją serwisu CEBULKA CATERING. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności serwisu CEBULKA CATERING.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za jego negatywne samopoczucie, a także jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne z uwagi na brak wiedzy, a także wpływu na spożywanie przez Użytkownika innych płynów, produktów i leków, a także niezachowanie odpowiednich proporcji i częstotliwości spożywanych posiłków. 
  9. Dieta jest przygotowywana w oparciu o sporządzony przez Użytkownika formularz i ponosi on pełną odpowiedzialność za jego prawidłowe oraz zgodne z prawdą wypełnienie. 
  10. Ułożenia jadłospisu na podstawie ww. formularza nie stanowi porady dietetyka, dlatego w przypadku występowania chorób, wybór diety pudełkowej powinien być poprzedzony konsultacją z lekarzem specjalistą (dietetykiem).
  11. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

  §11.
  Reklamacje

  1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania serwisu CEBULKA CATERING w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona poprzez wysłanie maila na adres: pomoc@cateringcebulka.pl. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
  2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
  3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu CEBULKA CATERING i Usługi.
  4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu serwisu CEBULKA CATERING, uwagi i informacje o działaniu CEBULKA CATERING i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.
  5. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty bez wad.
  6. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
  7. Reklamacje należy kierować na adres siedziby Usługodawcy lub na adres poczty elektronicznej: pomoc@cateringcebulka.pl.
  8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
  9. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt do siedziby Usługodawcy i przesłać fotografię oraz opis reklamowanego Produktu, umożliwiające identyfikację wady. 
  10. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

  §12.
  Prawa własności intelektualnej CEBULKA CATERING

  1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w serwisie CEBULKA CATERING stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
  2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach CEBULKA CATERING materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.
  3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej.
  4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z CEBULKA CATERING, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z CEBULKA CATERING, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  §13.
  Ochrona danych osobowych

  1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż podwykonawcy Usługodawcy, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
  2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej. 

  §14.
  Usuwanie kont Użytkowników

  1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej.
  2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie wywiązał się ze zobowiązania zaciągniętego przez serwis CEBULKA CATERING lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zakończenia ostatniego Zamówienia.
  4. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.
  5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w CEBULKA CATERING bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta. 

  §15.
  Zmiany Regulaminu

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. 
  2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie na Koncie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
  4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.
  5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 
  6. Zmiany cen Usług dostępnych poprzez CEBULKA CATERING nie stanowią zmiany regulaminu.

  §16.
  Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

  1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zamówień poprzez CEBULKA CATERING, Konsument niebędący przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  2. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  4. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
  5. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

  §17.
  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument niebędący przedsiębiorcą jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 31 lipca 2023 r.

  §18.
  Postanowienia szczególne dot. Użytkowników dokonujących Zamówień przez serwis Dietly.pl

  1. Usługodawca umożliwia dokonywanie Zamówień Produktów i Pakietów z wykorzystaniem serwisu Dietly.pl zarządzanego i administrowanego przez MasterLife Solutions
  2. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Dietly.pl są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności i treści obowiązku informacyjnego, przesłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika w serwisie Dietly.pl.
  3. W celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług, a także realizacji Zamówień, Usługodawca dokonuje założenia Konta Użytkownika, zawierającego dane podane przez Użytkownika w serwisie Dietly.pl.
  4. W przypadku rozbieżności w danych (w szczególności dot. adresu dostaw, preferencji żywieniowych, wykluczeń, Pakietów) podanych przez Użytkownika w serwisie Dietly.pl i CEBULKA CATERING – wiążącymi dla Usługodawcy i Użytkownika są dane wskazane w CEBULKA CATERING.
  5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z serwisu Dietly.pl, administrator ww. serwisu ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną w zakresie określonym w regulaminie serwisu Dietly.pl.
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat:

  Black Monkey sp. z o. o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

  Data zawarcia umowy:

  Imię i nazwisko konsument:

  Adres konsumenta:

  Powód rezygnacji (odpowiedź dobrowolna):

  Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

  Data: